บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น จาก ระบบเดิม ที่ใช้เวลาในการบำบัดนาน และต้องใช้พื้นที่ในการบำบัดมาก โดยเฉพาะการกำจัดสีในน้ำทิ้ง ซึ่งระบบชีวภาพสามารถแก้ปัญหาได้ แต่ต้องใช้ระยะเวลานาน และ ต้องอาศัยพื้นที่ในการบำบัดมาก อันเป็นข้อจำกัดในการขยายโรงงาน และกำลังผลิต และต้องใช้ทุนจำนวนมากสำหรับซื้อที่ดิน เพียงเพื่อการ บำบัด แทนที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้คุ้มค่าการลงทุน

เทคโนโลยีโอโซน ของบริษัท SK SYNERGY สามารถนำมาเป็น จุดเริ่มต้นในการบำบัด Pre treatment ช่วยย่อยสลาย และ กำจัดสีให้ จางลงได้ ทำให้กระบวนการ บำบัดน้ำต่อจาก โอโซน ทำงานน้อยลง ระยะเวลาที่ใช้น้อยลง จนถึงการใช้พื้นที่เพื่อการบำบัดน้อยลงตามไปด้วย

Color Removal by Ozone