โรงงานพ่นสี

ปัญหาที่โรงงานพ่นสีหลีกเลี่ยงไม่ได้
  1. กลิ่นสี และสารระเหย
  2. น้ำทิ้งที่ต้องบำบัด และกำจัดโดยการจ้างบริษัทขนย้ายกาก
  3. น้ำดีที่ต้องใช้เติมจำนวนมาก ยิ่งมีน้ำทิ้งมากเท่าไร ก็ต้องเติมน้ำดีมากเท่านั้น
ปัญหาทั้งหมดนี้ สามารถแก้ไขได้โดยการใช้ เทคโนโลยีโอโซน โดย oxidation process จะทำปฎิกริยาทางเคมี สลายพันธะทางเคมี ให้ไม่มีกลิ่น ไม่มีพิษ ขณะเดียวกัน การผสมโอโซนลงน้ำด้วยระบบ Hybrid mixing system จะทำให้กากสีแยกตัว ลอยตัวขึ้น ทำให้ตักกากสีออกได้ง่าย นำไปทิ้งในรูปขยะแห้ง ไม่ใช่น้ำ สามารถลดปริมาณน้ำทิ้งลง ขณะเดียวกัน น้ำที่ใช้ในม่านน้ำก็จะสาอาดขึ้น สามารถใช้หมุนเวียนได้นานขึ้น ลดปริมาณน้ำดีที่ใช้ในเวลาเดียวกัน

การกำจัดกากสีและบำบัดกลิ่น ในกระบวนการพ่นสี ด้วยก๊าซโอโซน

สารประกอบบนโลกใบนี้มีโครงสร้างเป็นสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน (VOC)
ซึ่งโอโซน สามารถทำปฏิกิริยาให้แตกสลาย เปลี่ยนเป็นสารที่ไม่เป็นอันตรายได้

จากผลความสำเร็จดังกล่าว บริษัท SK SYNERGY จึงได้รับอนุสิทธิบัตร
กรรมวิธีการกำจัดกากสีและบำบัดกลิ่นในกระบวนการพ่นสีด้วยก๊าซโอโซนในเวลาเดียวกัน