ก่อนการติดตั้งโอโซน

หลังการติดตั้งโอโซน

Cooling Tower

  • ปลอดสารพิษจากการใช้สารเคมีในหอผึ่งเย็น(Cooling Tower)
  • แก้ปัญหาน้ำ กำจัดตะไคร่น้ำและป้องกันการเกิดใหม่ของตะกรัน
  • ปรับสภาพน้ำในระบบ Cooling Tower ให้สะอาดอยู่เสมอ
  • ประหยัดพลังงาน และการแลกเปลี่ยนความร้อนคงที่
  • เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
  • ประหยัดน้ำ(Make-up Water) เนื่องจากลดการ Blowdown น้ำใน Cooling Tower
  • ลดความผิดพลาดและการสัมผัสสารเคมีของพนักงาน รวมไปถึงแรงงานในการเติมสารเคมี
  • ยืดอายุการทำงานของเครื่องจักร ลดการบำรุงรักษาและล้างระบบ

Ozone Treated Cooling Tower

สรุปผลก่อน และหลังการใช้งานระบบโอโซน

หลังจากที่ใช้งานระบบโอโซนเป็นเวลา 6 วัน สังเกตได้ว่าน้ำใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ลักษณะสีน้ำในบ่อพัก

ก่อนการติดตั้งโอโซน

หลังการติดตั้งโอโซน