From Design to Manufacturing

นับตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้ง บริษัท SK SYNERGY นโยบายของเราคือ สร้างและพัฒนาเทคโนโลยี ที่เป็นของคนไทย เราจะไม่เป็นเพียง ผู้นำเข้าจัดจำหน่าย หรือ ผู้ประกอบเครื่อง จัดจำหน่าย แต่เราจะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนหลักทั้งหมดด้วยฝีมือคนไทยเอง

ถึงวันนี้ เราสามารถผลิต

Avada Admin

High Frequency Board

Avada Admin

High Voltage Transformer

Avada Admin

Ozone Load Cell

ที่เป็นอุปกรณ์หลักได้ ด้วยฝีมือคนไทย 100% และ เป็น 2nd Generation Technology

We are Solution Provider

จากประสบการณ์ ที่มีมากกว่า 10 ปี เราทราบว่า สิ่งที่ลูกค้าต้องการ คือ การแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ การขายเครื่อง อย่างเดียว ไม่ใช่คำตอบ ระบบที่สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าต่างหาก คือ สิ่งที่ลูกค้าต้องการ

SK SYNERGY สามารถออกแบบระบบทั้งหมด ตั้งแต่ต้นทาง คือ การเตรียมอากาศ ด้วย OXYGEN GENERATOR A1 ที่เราวิจัย พัฒนา ให้เหมาะสมกับ การสร้างโอโซน จนถึงการนำไปบำบัดในน้ำ ที่เป็นสถานะของเหลว ด้วย การออกแบบระบบผสม Hybrid Mixing System ที่เราใช้ได้ผลอยู่ในปัจจุบัน

พระจอมเกล้า Ozone Lab Test