ห้างสรรพสินค้า The Mall ที่มีน้ำทิ้งจากภายในอาคารจำนวนมาก ในแต่ละวัน ได้คำนึงถึงการรักษา สภาพแวดล้อม และ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่มีค่า และ หายากขึ้นทุกวัน ได้ จัดทำโครงการ นำน้ำเสีย ของอาคาร กลับมาบำบัดให้อยู่ในสภาพดี เพื่อมาใช้ใหม่ ใน ระบบ น้ำชักโครก ของห้องน้ำทั้งหมด

การบำบัดครั้งนี้ ทาง The Mall ได้คำนึงถึงลูกค้าเป็นอันดับแรก ว่าน้ำนี้ต้องมีความปลอดภัย สภาพภายนอกที่มองเห็นด้วยตา คือ ต้องใส ไม่มีสี สภาพทีสัมผัส ด้วย จมูก คือ ต้องไม่มีกลิ่นที่น่ารังเกียจ และ ที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะ เรื่องสุขภาพ ต้องไม่มีเชื้อโรค แม้จะไม่ได้สัมผัส กับคนโดยตรง

The Mall ได้ตัดสินใจใช้ระบบโอโซน ของ SK SYNERGY มาบำบัดน้ำเสียดังกล่าว และ ผลน้ำที่ผ่านการใช้โอโซน ของ SK SYNERGY บำบัด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 61 พ.ศ. 2524 เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท